کشنده های نیمه الکتریکی تسلا با قیمت باور ن…
  توان صنعت كاميون ايران براي نوسازي ناوگان و…
  سامانه سپهتن روی خودروهای حامل محموله‌های خ…
  ثبت تخلف ناوگان حمل و نقل جاده‌ای در سامانه…
  sepahtan_jade
  الزامات تامین موقعیت یاب سپهتن برای ناوگان جاده‌ای کشور
  sepahtan_aparat
  تشریح سامانه سپهتن از زبان مدیر همراه اول
  sepahtan_zanjan
  نقش سپهتن در کاهش تلفات جاده‌ای بسیار مهم است
  برخورد شدید پلیس با دستکاری سامانه کنترل نا…
  sepahtan_yazd
  سامانه سپهتن بر روی ناوگان حمل سوخت یزد نصب می‌شود
  sepahtan_nosazi
  همایش نوسازی ناوگان حمل‌ و نقل کشور